Navodila za pripravo in pošiljanje prispevkov

Datum
Objavljeno 14. oktober 2010

Aktivni udeleženci konference naj programskemu odboru pošljejo svoj prispevek na elektronski naslov: zdpds@siol.net

Prispevki, ki bodo pravočasno prispeli na naš naslov in bodo izpolnjevali postavljene zahteve glede pisanja prispevkov, bodo po opravljeni recenziji objavljeni v zborniku konference. Izbor prispevkov pa bo po odločitvi uredniškega odbora revije Sodobna pedagogika objavljen tudi v redni tematski številki revije.

Vsi prejeti in potrjeni prispevki bodo objavljeni in jih boste lahko udeleženci uporabili kot dokazila v postopku napredovanja v nazive (v skladu z določili Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive).

Prosimo vas, da svoj prispevek oblikujete v skladu z naslednjimi navodili:

Prispevek naj ne obsega manj kot 15.000 in ne več kot 18.000 znakov s presledki, če želite, da bi bil uvrščen v zbornik konference oz. ne več kot 45.000 znakov s presledki, če želite, da bi programski odbor konference prispevek predlagal v recenzentski postopek uredništvu revije Sodobna pedagogika. Če bo uredniški odbor revije prispevek zavrnil, ga bomo objavili v zborniku konference.

Oblika naslovov in podnaslovov: Naslov prispevka skupaj s podnaslovom naj ne presega 150 znakov. Pisni prispevek naj bo jezikovno urejen, ker bo v zborniku konference objavljen nelektoriran.

Prispevkom, določite jasne, povedne naslove in podnaslove. Vodilni naslovi naj bodo zapisani krepko, prvi podnaslovi naj bodo zapisani ležeče, drugi podnaslovi pa običajno. Naslovov in podnaslovov ne številčite. NE uporabljajte VELIKIH TISKANIH ČRK.

Povzetek in ključne besede: Povzetek umestite pod naslov prispevka. Povzetek v slovenščini naj ne vsebuje več kot 700 znakov s presledki. Povzetek predložite tudi v angleškem jeziku. Pod povzetkom navedite ključne besede. Za oboje uporabite pisavo Times New Roman, velikost 10.

Grafi, preglednice, slike: Grafe, preglednice, slike in druge grafične prikaze, ki so nujni za razumevanje prispevka, uvrstite v črno-beli tehniki. Pod grafi, preglednicami in slikami navedite zaporedne številke in naslove, uporabite pisavo Times New Roman, ležeče, velikost 10 (primer: Graf 1: Naslov grafa).

Prispevek naj bo v pisavi Times New Roman, velikost 12, obojestransko poravnano. Besedne zveze, ki jih želite v besedilu posebej poudariti, zapišite ležeče (ne krepko!). Za citate uporabite dvojne narekovaje (» «), za citate znotraj citatov pa enojne narekovaje (‘ ‘). Opombe navajajte sproti (na dnu strani), uporabite velikost pisave 10.

Sprotno sklicevanje na reference

Ob povzemanju in citiranju uporabite sprotno sklicevanje v oklepaju, z navedbo avtorja, letnice in strani. Primer: (Sagadin 1991, str. 24). Če gre za splošno povzemanje, ko navedba posamezne strani ni mogoča ali smiselna, jo izpustite. Primer: (Sagadin 1991).

Če se sklicujete na besedilo brez znanega avtorja, v oklepaju navedete prvi dve ali tri besede naslova, letnico objave in stran. Primer: (Smernice za delo… 2001, str. 12).

Pri sprotnem sklicevanju na elektronske vire veljajo enaka pravila kot pri sklicevanju na tiskane vire: v oklepaju torej ne navajate internetnih naslovov, kjer so viri dosegljivi, pač pa avtorja in letnico oz. del naslova in letnico objave.

Seznam uporabljene literature

Na koncu prispevka dodajte seznam literature in virov, na katere ste se neposredno sklicevali v besedilu. Seznam literature uredite po abecednem vrstnem redu. Upoštevajte spodnje obrazce:

a) avtorske monografije:
Priimek, I. (letnica izdaje). Naslov prispevka. Kraj izdaje: Založba.
Primer: Sagadin, J. (1991). Razprave iz pedagoške metodologije. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete.

b) članki v revijah:
Priimek, I. (letnica objave). Naslov prispevka. Naslov revije, letnik, številka, strani.
Primer: Sagadin, J. (1991). Študija primera. Sodobna pedagogika, 42, št. 5, str. 465–472.

c) prispevki v zborniku ali zbirki besedil:
Priimek, I. (letnica objave). Naslov prispevka. V: Priimek, I. urednika (ur.). Naslov zbornika oz. zbirke besedil. Kraj izdaje: Založba, strani.
Primer: Melik, V. (1970). Slovenci in »nova šola«. V: Schmidt, V. (ur.). Osnovna šola na Slovenskem 1869–1969. Ljubljana: Slovenski šolski muzej, str. 31–63.

č) internetni viri:
Če gre za internetne objave tiskanih virov (npr. članki iz tujih revij, do katerih ste dostopali preko internetnih baz podatkov), jih v seznamu literature navedete kot tiskane vire po zgornjih pravilih.

Če gre za vire, objavljene zgolj na internetu, uporabite obrazec:
Priimek, I. (letnica objave). Naslov prispevka. Dostopno na: internetni naslov (datum zadnjega dostopa).
Primer: Mooney, C. in Sokal, A. (2007). Taking the spin out of science. www.physics.nyu.edu/faculty/sokal/mooney-sokal.html (14.2.2008).

Če avtor ni znan, ga izpustite.
Primer: Izobraževanje v Sloveniji (2008). www.mss.gov.si/si/delovna_podrocja/ izobrazevanje_v_sloveniji/ (14. 2. 2008).

Pisni prispevek naj v levem zgornjem kotu vsebuje:

Ime in priimek avtorice/avtorja oz. avtoric/avtorjev prispevka in naslov institucije iz katere prihajate;
naziv in delovno mesto, ki ga zasedate;
elektronski naslov;
telefonsko številko (ne bo objavljena).

Postanite član

Članstvo v ZDPDS društvom in klubom omogoča povezovanje s strokovnimi organizacijami, društvi, zavodi in državnimi organi, ki delujejo na področju vzgoje in izobraževanja, sodelovanje v strokovnih razpravah, udeležbo na strokovnih in študijski potovanje ter dostop do strokovnih vsebin.

Kontakt
ZNANSTVENA REVIJA

Sodobna PEDAGOGIKA

Zadnja številka
Številka 2, Junij 2023 - 74 (140)

Mladi, psihosocialne stiske in šola kot potencialni podporni dejavnik

Poglej